COSMETICS
COSMETICS
PHARMACY
PHARMACY
FOOD
FOOD

Op deze pagina geven we aan wat ons beleid is op de gebieden van klanten, kwaliteit, veiligheid, milieu, mensen en communicatie

 

Algemeen

Aarts Packaging is in de kern een spuitgietbedrijf. Toch vinden wij het belangrijk om aangrenzende processen zoveel mogelijk in huis te realiseren. Dit geldt niet alleen voor zaken als matrijs- en machineonderhoud of processen in de lijn van de bedrijfsvoering, maar ook voor zaken die als toegevoegde waarde voor het productieproces kunnen worden gezien. De meerwaarde van Aarts Packaging zit in de toegevoegde waarde van het product en/of dienst naar de klant. Dit realiseren we met name via procesautomatisering en/of assemblage. Om voorop te blijven lopen, en daarmee onze concurrentiepositie te houden, besteden we veel tijd, geld en energie aan het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van productieautomatisering.

We willen een gezond bedrijf waarbij continuïteit en tevreden klanten voorop staan. We willen risico’s in beeld hebben, prioriteiten kunnen stellen, verbetermaatregelen treffen en de voortgang kunnen bewaken om de gevolgen van risico’s te kunnen beperken. Innovatie is van levensbelang voor een organisatie. Goede ideeën van onze medewerkers zijn de basis van innovatie. We stimuleren innovatie-initiatieven dan ook van harte en zullen hier middelen vrij voor maken.

Klanten

Tevreden klanten spelen de voornaamste rol wanneer het gaat over continuïteit. We willen een goed inzicht in de klanttevredenheid hebben en er (bijna) alles aan doen om de klanten tevreden te houden. We willen ons richten op het zijn van een goede partner voor onze klanten. Ons onderscheidend vermogen willen we daarbij duidelijk communiceren en onderbouwen. Opdat efficiënt gewerkt kan worden, vinden we het erg belangrijk dat de met de klant overeengekomen product- en projectspecificaties helder en compleet worden vastgelegd en gecommuniceerd. We willen offertes uitbrengen daar waar de kans op scoren reëel is. Daarnaast willen we leren van de opgedane ervaringen om zo het scorings-% te kunnen laten toenemen.

Kwaliteit en voedselveiligheid

Het management van Aarts Packaging toont leiderschap en betrokkenheid m.b.t. het managementsysteem voor voedselveiligheid door een voedselveiligheidsbeleid en doelstellingen te integreren conform de strategische richting van de organisatie. Aarts Packaging vindt het zeer belangrijk om veilige verpakkingen voor voedingsmiddelen te produceren voor haar afnemers, hiertoe heeft zij een voedselveiligheidssysteem dat bestaat uit HACCP (Hazard Analysis voor grondstoffen en processen), TACCP (Threat Analysis voor Product Defense) & VACCP (Vulnerability Assessment voor Product Fraud). Het voedselveiligheidssysteem voldoet aan de eisen van GFSI NORM. Om de voedselveiligheid te garanderen worden grondstoffen gekocht waarvan zij overtuigd is dat deze veilig en authentiek zijn, en in overeenstemming met de geldende wetgeving. Vertrouwen en transparantie zijn een uitgangspunt bij het selecteren van een leverancier. Het verpakkingsmiddel is traceerbaar ook als het van het ene naar het andere EU-land gaat, zodat de handel niet belemmerd wordt. Dit alles wordt uitgevoerd om de voedselveiligheid in de gehele keten van het voortbrengingsproces te borgen. Daarnaast houdt het management ten allen tijde rekening met sabotage en (bio-)terrorisme. Aarts Packaging vindt het ook belangrijk dat de verpakkingen (voor voedingsmiddelen) voldoen aan de wettelijke voorschriften en de brancherichtlijnen en specifieke eisen van de afnemers.

Aarts Packaging levert kwaliteitsproducten. Hygiënisch werken, gebruik van hoogwaardige grondstoffen en het toepassen van moderne productiemethoden dragen bij aan het imago van het bedrijf. Kwaliteit is ‘het altijd voldoen aan de verwachtingen van de klant’ oftewel altijd producten te leveren, die voldoen aan de specificaties, die vooraf met de klant zijn overeengekomen. Door voorkomen van fouten en verbeteringsgerichte acties wordt continue kwaliteitsverbetering bereikt. We willen de efficiency op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Dit doen we door te meten, oorzaakanalyses uit te voeren en te verbeteren. Voor geselecteerde (risicovolle) projecten of producten willen we een gedetailleerde nacalculaties (inclusief frustraties, doorlooptijden, faalkosten en oorzaken) uitvoeren en terugkoppelen naar betrokkenen.

Aarts Packaging besteedt continu aandacht aan de kwaliteitsbewustwording en opleiding van medewerkers. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor zijn taak. Iedere werknemer signaleert en meldt alle mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid en kwaliteit. De directie is ervan overtuigd dat een positieve voedselveiligheidscultuur essentieel is en ziet het als haar taak om de voedselveiligheidscultuur te monitoren en waar nodig te verbeteren. Kennis van voedselveiligheid, productkennis en vakbekwaamheid worden, waar nodig, door interne begeleiding / training of externe vakopleiding op voldoende niveau gehouden. Dit geldt specifiek voor nieuwe medewerkers en uitzendkrachten.

Veiligheid

Aarts Packaging streeft naar optimalisatie van de arbeidsomstandigheden. Iedere medewerker werkt binnen zijn / haar verantwoordelijkheidsgebied volgens de algemene (veiligheids-)voorschriften, procedures en werkinstructies om zodoende gezamenlijk te zorgen voor een zo veilige mogelijke en verantwoorde omgeving. Ongevallen en incidenten willen we voorkomen. Medewerkers worden geïnstrueerd omtrent veiligheidsrisico’s. We houden toezicht op veilig werken.

Mensen

We willen dat iedereen de gemaakte afspraken nakomt. We willen een bedrijf zijn waarin mensen zich comfortabel voelen en met eigen initiatieven komen die aansluiten bij het bedrijfsbeleid. Eigen initiatief wordt zeer gewaardeerd. In het kader van continuïteit streven we naar een gebalanceerde leeftijdsopbouw. We willen dat iedereen binnen de organisatie zich houdt aan normale gedrags- en fatsoensnormen.

Het is leuk werken met gemotiveerd en goed opgeleid personeel. We streven dan ook naar de inzet van medewerkers die goed gemotiveerd zijn en over de juiste capaciteiten beschikken. Daarnaast zal op individueel niveau een passend en gewenst opleidingsplan worden opgesteld en uitgevoerd. We besteden veel tijd, aandacht en geld aan het opbouwen van kennis en ervaring. Graag willen we mensen en kennis binnen de organisatie houden. We zullen er daarom veel aan doen om verloop van personeel tot een minimum te beperken.

Door informatisering, communicatie en gewoon te vragen willen we inzicht in de medewerkerstevredenheid hebben om zo effectief te kunnen bijsturen waar dit nodig mocht zijn. Tevreden medewerkers zijn ook loyale medewerkers. We willen dat mensen (medewerkers, klanten, leveranciers en anderen) graag naar ons bedrijf komen. De menselijke factor vinden wij dan ook erg belangrijk. We accepteren het niet als mensen de sfeer verzieken, geniepig zijn of roddelen. Luisteren naar elkaar, voor elkaar klaarstaan, initiatief nemen en verantwoordelijkheidsgevoel vinden we belangrijk.

Realiseren van beleid

De directie stelt de personele en financiële middelen en voorzieningen beschikbaar welke nodig zijn voor de totstandkoming, de implementatie en het onderhoud van het kwaliteitssysteem en het voldoen aan de productveiligheid, -wettigheid, -kwaliteit zoals vastgelegd in de specificaties.

De verantwoordelijkheid voor de opzet en navolging van het kwaliteitssysteem ligt bij de kwaliteitsmanager die in dit kader als directievertegenwoordiger optreedt en lid is van het managementteam.

Indien corrigerende acties, verificatieprocedures of afnemers aangeven dat operationele verbeteringen noodzakelijk zijn, onderzoekt Aarts Packaging deze aspecten en stelt, indien noodzakelijk, adequate middelen en voorzieningen beschikbaar om de voedselveiligheid en kwaliteit te waarborgen.

Dit beleid en de kwaliteits- en voedselveiligheidsdoelstellingen zijn aan medewerkers bekendgemaakt via een speciale e- learning module in Litop, een publicatie in de kantine en besproken tijdens het werkoverleg.